План роботи методичного об'єднання вчителів політехнічного циклу на 2013-2014 навчальний рік

I Вступ

Методоб̓єднання вчителів політехнічного циклу нараховує шість вчителів. Двоє вчителів мають педагогічний стаж більше 35 років, один вчитель – більше 25 років, молодий спеціаліст – Дубляк О.С. – 5 років.

У минулому навчальному році члени МО працювали над вирішенням поставлених завдань перед школою в сучасних умовах з урахуванням рівня організації навчально-виховного процесу під час вивчення фізико-математичних наук, з урахуванням особливостей складу. Методичне об’єднання працювало над вирішенням проблемної теми «Формування особистості учня на основі якісної освіти, розвитку його творчих можливостей, самовдосконалення через підвищення рівня професійної компетентності педагогів у просторі сучасних освітніх технологій на уроках математики, фізики, біології, хімії, інформатики, креслення, трудового навчання».

Для здійснення цієї роботи вирішувались слідуючі завдання:

1. Вивчення й впровадження в педагогічну практичну діяльність досягнень педагогічної науки.

2. Вивчення та аналіз навчальних планів, програм, підручників, методичних рекомендацій щодо змісту, форм і методів проведення уроків, факультативних занять, виховних позакласних заходів.

3. Неухильне дотримання критеріїв оцінювання учнів при проведенні різних видів підсумкових оцінювань.

4. Удосконалення роботи над розвитком особистісно-орієнтованих підходів щодо активізації їх пізнавальної діяльності.

5. Залучення вчителів до роботи у шкільних та районних методоб’єднанях, до участі у конкурсах, загально шкільних заходах з методичної роботи.

Навчання учнів предметам політехнічного циклу відбувається на основі планомірного й поступового розвитку основних теорій, засвоєння провідних ідей, наукових понять, теоретичних фактів, які становлять основу для практичної підготовки, формування їх наукового світогляду. Науковий світогляд необхідний для забезпечення свідомого розв'язання проблем, що постають перед конкретним індивідуумом, його оточенням і людством в цілому.

У 2012 - 2013 н. р. робота шкільного методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу була спрямована на подальше вдосконалення педагогічної і методичної майстерності вчителів, їхнього науково-теоретичного рівня, на реалізацію проблеми.

В минулому навчальному році було проведено 4 засідання. Члени методоб̓єднання відвідали відкритий урок з біології з використанням ІКТ у 8 класі у вчителя Боршош О.І. На засіданні розглядалось питання формування і розвиток творчих здібностей учнів шляхом використання ІКТ на уроках з предметів політехнічного циклу. Такі уроки активізують діяльність учнів, зацікавлюють їх, розвивають здібності і нахили, самостійність у діях і мисленні, сприяють розвитку творчості, виявленню індивідуальних особливостей. Досвідом роботи з даного питання поділились Синичка К.П., Білецька М.О., Боршош О.І. Уроки у вчителів МО відрізняються наповнюваністю різноманітним дидактичним матеріалом, унаочненням, високим рівнем педагогічної майстерності, творчою активністю дітей, демократичним стилем спілкування. Послідовність на уроці, дозволяє дітям виходити з уроку з міцним багажем знань.

На протязі року з метою вивчення стану викладання, рівня навчальних досягнень учнів, надання практичної допомоги вчителям здійснювалося відвідування та взаємо відвідування уроків.

Обговорення уроків переконало вчителів, що багато часу витрачається на навчання учнів з середнім і достатнім рівнем знань, а слабким і сильним приділяється менше уваги. ШМО вбачає в цьому одну з причин зниження загальної результативності, послаблення роботи з обдарованими дітьми. Хоча робота з обдарованими дітьми є дуже актуальною, оскільки наша школа не є в числі лідерів на районних предметних олімпіадах. Тому і надалі у завдання шкільних олімпіад слід включати завдання районної олімпіади. Відрадно, що в минулому навчальному році маємо ІІ місце (Ісайович Рената – 8 клас) у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з фізики (вчитель Білецька М.О).

Так, у минулому році зацікавленість предметами природничого циклу вчителі школи розвивали шляхом організації і проведення конкурсів «Кенгуру» - з математики, «Левеня» - з фізики, «Лелеченя» - з історії, позакласних заходів, гурткової роботи, шкільних олімпіад. Маємо ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу шкільних НДЗД і нагороджені грамотою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України учні 8 класу Малокопанської ЗОШ за високий рівень виконання дослідницьких і практичних робіт в галузі сільського господарства, та нагороджена грамотою Національного ЕНЦ Малокопанська ЗОШ І-ІІст. за високий рівень організації дослідницької роботи на навчально-дослідній земельній ділянці. (вчитель Боршош О.І.).

В минулому навчальному році молодим спеціалістом – вчителем інформатики Дубляк О.С. було створено сайт школи, завдяки чому є можливість не тільки методоб’єднанню, а і школі в цілому висвітлити і показати свою діяльність та обмінятися досвідом роботи з колегами.

Вчителі даного МО активно підвищують свій професійних рівень: беруть участь у всіх семінарах, що проводяться у районі, де обмінюються власним досвідом, запозичують досвід колег, виступають з доповідями на секційних конференціях.

Рекомендовано і надалі неухильно дотримуватись критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. Всім учителям слід використовувати в своїй роботі сучасні освітні технології.

Виходячи із аналізу вважати на наступний навчальний рік основною проблемою МО «Формування особистості учня на основі якісної освіти, розвитку його творчих можливостей, самовдосконалення через підвищення рівня професійної компетентності педагогів у просторі сучасних освітніх технологій на уроках математики, фізики, біології, хімії, інформатики, креслення, трудового навчання». Особливу у вагу звернути на здібних і обдарованих учнів. Слідкувати за тим, щоб не було розбіжностей між фактичними знаннями учнів і їх оцінками.

II Основні завдання МО вчителів політехнічного циклу

1. Формування особистості учня на основі якісної освіти, розвитку його творчих можливостей, самовдосконалення через підвищення рівня професійної компетентності педагогів у просторі сучасних освітніх інновацій на уроках математики, фізики, біології, хімії, інформатики, креслення, трудового навчання.

2. Робота із здібними й обдарованими учнями.

3. Підвищення якості проведення уроків та позаурочних заходів на основі впровадження інноваційних технологій.

4. Формування в учнів вміння працювати з книжкою, довідковою літературою, самостійно здобувати знання.

5. Вчителям методоб̓єднання постійно працювати над підвищенням свого фахового і методичного рівня шляхом самоосвіти, взаємовідвідування уроків, участі в роботі районних семінарів, участі в роботі шкільного методоб̓єднання, за рахунок курсової перепідготовки.

6. Працювати над впровадженням нового Держстандарту освіти в основній школі (5клас) в 2013-2014 навч. р. та дотримуватись при оцінюванні учнів 5 класу нових критеріїв оцінювання.

III. Вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду

Рекомендовано в своїй роботі використовувати досвід таких вчителів:

1. Організація розподілу часу та диференційованого підходу до вивчення та оцінювання знань учнів з математики (досвід роботи вчителя математики Виноградівської ЗОШ № 8 Голубко Л.)

2. Проблемне вивчення математики (досвід роботи вчителя математики Малокопанської ЗОШ I‒II ступенів Синичка К.П.)

3. Методика проведення лабораторних робіт з фізики (досвід роботи вчителя фізики Виноградівської ЗОШ № 8 Шкіря І.І.)

4. Ігрові моменти на уроках хімії, біології, природознавства (досвід роботи вчителя біології Малокопанської ЗОШ I‒II ступенів Щебет Н.К. )

IV. Робота з учителями – початківцями

1. Організувати наставництво над учителями – початківцями

а) Дубляк О.С. – наставник вчитель «вищої категорії» Синичка К.П.

2. Надавати, по мірі необхідності, індивідуальні консультації з питань методики, педагогіки, психології (дирекція, керівник методоб̓єднання, вчитель - наставник).

3. Рекомендувати Дубляк О.С. відвідувати уроки у досвідчених педагогів і навпаки.

V. Заходи по вивченню, впровадженню та підвищенню рівня знань, умінь і практичних навичок учнів

1. Розпочати роботу по впровадженню Державного стандарту повної загальної середньої освіти.

2. Кожному вчителю – предметнику детально проробити методичні рекомендації щодо вивчення предметів в 2013-2014 н.р. і критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Неухильно дотримуватись їх.

3. При викладанні предметів у 5 класі дотримуватися рекомендацій, які містяться в листі МОН "Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі».

4. При оцінюванні п’ятикласників керуватись наказом МОН № 1222 від 21.08.13 року "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти".

5. Згідно вимог програми проводити контрольні,лабораторні, практичні роботи для перевірки засвоєння знань, умінь і практичних навичок.

6. Провести директорські контрольні зрізи для виявлення рівня засвоєння учнями програмового матеріалу. Зробити їх аналіз. Виробити рекомендації для усунення недоліків.

VI. Організація позакласної роботи

1. Вчителям - предметникам даного циклу організувати і провести шкільні олімпіади згідно шкільного графіка. Завдання шкільних олімпіад попередньо обговорити і затвердити на засіданні відповідного МО.

2. Вчителям – предметникам політехнічного циклу скласти плани предметних тижнів попередньо.

3. Домогтися, щоб переможці шкільних олімпіад і найактивніші учасники різних конкурсів під час предметних тижнів були нагороджені грамотами.

4.Проводити з учнями предметні тижні згідно графіка.

5. З метою розвитку зацікавленості в учнів приймати і надалі участь у конкурсах, фестивалях, які організовуються на районному, обласному і Всеукраїнському рівнях.

VII. Організація самоосвіти вчителів

№з/п

ПІБ вчителя

Тематика поглибленого вивчення

1

Синичка Катерина Павлівна

Розвиток творчих можливостей учнів на уроках математики з використанням сучасних освітніх технологій

2

Щебет Неля Костянтинівна

Ігрові моменти на уроках хімії, природознавства, біології

3

Боршош Оксана Іванівна

Розвиток творчих здібностей учнів шляхом використання інноваційних технологій навчання

4

Білецька Марина Олександрівна

Міжпредметні зв̓язки на уроках фізики

5

Дубляк Юрій Павлович

Реалізація проблемного навчання на уроках трудового навчання

6

Дубляк Оксана Степанівна

Використання інтерактивних методів навчання на уроках інформатики

VIII. Інформація про вчителів МО

IX. Графік і тематика засідань методоб̓єднання

ВЕРЕСЕНЬ

Тема: Організація навчально – виховного процесу з предметів політехнічного циклу. Методичне забезпечення викладання предметів.

1. Обговорення проекту плану роботи МО та затвердження плану роботи на 2013 – 2014 н.р.

2. Обговорення впровадження нового Держстандарту освіти в основній школі з 2013 -2014 н.р.

3. Ознайомлення з методичними рекомендаціями МОН України щодо викладання математики, фізики, хімії, біології, трудового навчаня, креслення,інформатики в 2032 -2014 н.р. та ознайомлення з листом МОН "Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі"

4. Про дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів політехнічного циклу та ознайомлення з новими критеріями оцінювання згідно наказ МОН № 1222 від 21.08.13 року "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти".

5. Самоосвіта.

6. Педагогічні новини.

7. Про відзначення ювілею В.О.Сухомлинського.

8. Обговорення і затвердження завдань I етапу олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, інформатики, трудового навчання.

ЛИСТОПАД

Тема: Розвиток логічного мислення на уроках креслення.

1. Обмін досвідом з проблеми розвитку логічного мислення на уроках математики, фізики, хімії, трудового навчання, креслення, інформатики. Методичний фестиваль.

2. Відкритий урок з креслення (трудового навчання) у вчителя Дубляк Ю.П.

3. Обговорення відкритого уроку.

4. Педагогічні новинки.

ЛЮТИЙ

Тема: ІКТ – шлях до підвищення інтересу при здобутті знань з предметів політехнічного циклу.

1. Обмін досвідом з проблеми на уроках математики, фізики, хімії, трудового навчання, креслення, інформатики. Методичний фестиваль.

2. Відкритий урок з інформатики у вчителя Дубляк О.С.

3. Обговорення відкритого уроку.

4. Презентація творчої лабораторії вчителя інформатики.

5. Педагогічні новинки.

ТРАВЕНЬ

Тема: Про підсумки роботи шкільного МО вчителів політехнічного циклу за 2013 – 2014 н.р. та завдання на наступний навчальний рік. Звіт керівника методоб̓єднання.

1. Обговорення та обмін досвідом з проблеми єдиних вимог до ДПА з алгебри та геометрії, біології.

2. Затвердження екзаменаційних завдань з алгебри, геометрії та біології.

3. Підсумки роботи методоб’єднання за рік та завдання на 2014-2015 н.р.

4. Обговорення результатів директорських контрольних робіт.

Кiлькiсть переглядiв: 392

Коментарi